About Us

Trung Tâm từ Điển Học là một tổ chức Khoa học và Công nghệ phi chính phủ. Thành lập: 1993.
Chủ tịch vĩnh viễn: Giáo sư Hoàng Phê.

Nhiệm vụ:
- Nghiên cứu từ điển học.
- Xây dựng tài nguyên ngôn ngữ phục vụ cho xử lí ngôn ngữ tự nhiên.
- Ứng dụng công nghệ tin học vào công tác biên soạn từ điển.
- Biên soạn từ điển, sách công cụ dạy và học ngôn ngữ.
- Đào tạo chuyên gia và kĩ thuật viên từ điển học.

Địa chỉ liên hệ:

Trung Tâm Từ Điển Học
Số 2 - Ngõ Hàng Bún - Hà Nội - Việt Nam
Phone: 84-04-9274204
Email: vietlex@vietlex.comVietnam Lexicography Centre is a non-govermental scientific and technological institution. Established: 1993.
Permanent Chairman: Pro. Hoang Phe.

The Center has the following tasks:
- To promote systematic research into lexicography (Vietnamese and general).
- Research and application of computational lexicography for dictionary making.
- Compilation and publication of various kinds of language dictionaries and reference books.
- Training of dictionary compilers and lexicographers.

Address:

The Lexicography Centre (VIETLEX)
No.2, Hang Bun Lane, Ba Dinh District, Ha Noi, Vietnam
Phone: 84-04-9274204
Email: vietlex@vietlex.com